Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Veri sorumlusu sıfatı ile Etki Yatırımı Derneği olarak; eydk.org adresini ziyaret ettiğiniz zaman kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işleyeceğimiz konusunda işbu metin hazırlanmış olup, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında gerekli önlemlerin alındığını bildiririz.

Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için, işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gerekli teknik tedbirler uygulanarak korunmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?

Eydk.org adresine girerek ve bültene üye olarak kişisel veri olan ad-soyad ve e-posta adresinizi bizlerle paylaşmaktasınız. Bununla birlikte site güvenliğinin sağlanması amacıyla IP adresiniz bizlerle paylaşılabilir.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz Derneğimizin kuruluş amaçları doğrultusunda yürütülen iş ve işlemlerimizde kullanılmak üzere faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, sürdürülebilmesi, geliştirilmesi, istatistiksel verilerin tutulması, her türlü bildirimde bulunulması, bültenlerin sizlere gönderilebilmesi, güvenliğin sağlanması tarafınıza daha iyi ve daha güvenilir bilgi verilebilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenmektedir.

Veriler yasal sürelere tabi olarak kendi veri tabanlarımızda tamamen ya da kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilip kaydedilmekte, bulut ortamında ya da fiziki olarak muhafaza edilmektedir.

Haklarınız

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
  • Aktarıldığı 3. Kişilere eksik veya yanlış işlenme durumunda düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini isteme,
  • Otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme,
  • KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar oluşması durumlarında zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğunuzu hatırlatırız.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi info@eydk.org adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış elektronik posta göndererek veya Turan Güneş Bulvarı No:106/48 Çankaya/ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya vekil aracılığı ile gönderebilirsiniz.