Hedefler:

 1. Ortak Dil Geliştirme: İnanç temelli yatırımlar bağlamında iletişimi ve paydaşlar arasındaki anlayışı artırmak için ortak bir dilin geliştirilmesini desteklemek.
 2. Farkındalık ve Kapasite Geliştirme: İnanç temelli yatırımların sürdürülebilir kalkınmaya katkılarına vurgu yaparak farkındalığı artırmak ve bu yatırımların kapasitesini geliştirmek.
 3. Yenilikçi İslami Finans Araçları: Çeşitli yatırımcıları çekmek için Sukuk gibi geliştirilmiş araçları çoğaltmaya odaklanarak yenilikçi ve alternatif İslami finans araçları geliştirmek.
 4. Terminolojinin Uyumlaştırılması: Katılım bankacılığı, İslami finans ve Sürdürülebilir Kalkınma  Amaçları (SKA) terminolojisinin uyumlu ve anlaşılır bir çerçeve oluşturması için destek sağlamak.
 5. Özel Sektör Sermayesi Katılımı: İnanç temelli yatırımcılar ile etki yatırımcıları arasında işbirliğini teşvik ederek özel sektör sermayesinin SKA’lara aktif katkısını teşvik etmek.
 6. İyi Uygulamaların Belirlenmesi: İnanç temelli yatırımları etki yatırım alanlarıyla uyumlu hale getiren iyi uygulamaları tanımlamak ve paylaşmak için bilgi paylaşımını ve öğrenmeyi kolaylaştırmak.
 7. Potansiyelin Ortaya Çıkarılması: İnanç temelli yatırım stratejilerini etki yatırım alanlarıyla uyumlu hale getirerek pozitif sosyal ve çevresel sonuçları vurgulayarak potansiyelin ortaya çıkarılması.

Partnerler:

 1. Politika Yapıcılar: Çalışma grubunun girişimlerini Türkiye’nin stratejik öncelikleri ve politikalarıyla uyumlu hale getirmek için hükümet yetkilileri ve politika yapıcılarla işbirliği yapmak.
 2. Özel Sektör Kuruluşları: İnanç temelli ve etki yatırımlarını teşvik etme ve uygulama konusundaki kaynakları ve uzmanlıklarını kullanmak için özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
 3. Düzenleyici Denetleyici Otorite: Girişimlerin finansal düzenlemelere ve standartlara uygunluğunu sağlamak için düzenleyici kurumlarla yakın bir çalışma yürütmek ve destekleyici bir ortam oluşturmak.
 4. Finansal Kuruluşlar: Yenilikçi İslami finans araçlarını keşfetmek ve çeşitli yatırımcıları çekmek için finansal kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 5. Yerel ve Uluslararası Kalkınma Kuruluşları: Çalışma grubunun hedeflerini ilerletmede uzmanlıklarını, ağlarını ve kaynaklarını kullanmak için kalkınma kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
 6. Raporlama Kuruluşları: Çalışma grubunun ilerlemesini, sonuçlarını ve iyi uygulamalarını şeffaf ve etkili bir iletişimle paylaşmak için raporlama kuruşlarıyla işbirliği yapmak.

Faaliyetler

 1. Atölye ve Seminerler Düzenleme: Paydaşlar arasında iletişimi artırmak, farkındalığı artırmak ve kapasite oluşturmak için atölye ve seminerler düzenlemek.
 2. Araştırma ve Geliştirme: İnovatif İslami finans araçlarını belirlemek ve bu araçları çoğaltma stratejilerine katkıda bulunmak için araştırma yapmak.
 3. Politika Savunuculuğu: İnanç temelli ve etki yatırımlarını uyumlu hale getirmek için terminolojinin uyumlaştırılması ve destekleyici bir politika ortamı oluşturmak için savunuculuk çabalarına katılmak.
 4. Kamu-Özel Diyaloglar: Özel sektör kuruluşları ile politika yapıcılar arasında işbirliği teşvik etmek ve SKA finansmanı için özel sektör sermayesini harekete geçirmek için diyalogları kolaylaştırmak.
 5. Vaka Çalışmaları ve Yayınlar: İnanç temelli ve etki yatırımlarını uyumlaştırmanın sonuçlarından ortaya çıkan iyi uygulamaları, başarılı modelleri ve potansiyel etki alanlarını vurgulayan vaka çalışmaları ve yayınlar üretmek.
 6. Ağ Geliştirme: Çalışma grubu üyeleri arasında ve diğer paydaşlar arasında işbirliğini teşvik etmek, bilgi alışverişini ve ortaklık oluşturmayı desteklemek için ağ etkinlikleri düzenlemek.

Politika yapıcılar, özel sektör kuruşları, düzenleyici kurumlar, finansal kuruluşlar ve kalkınma kuruşları arasında işbirliği sağlayarak, çalışma grubu inanç temelli yatırımları etki yatırımlarıyla uyumlu hale getirerek Türkiye ve ötesinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.