Hedefler:

 1. Pratik Uygulamayı Teşvik Etme: Türk yatırım ortamında Etki Ölçümü ve Yönetimi ilkelerinin pratik uygulamasını kolaylaştırmak. Etki farkındalığı ve hesap verebilirlik kültürünü teşvik ederek yerel bağlama uyarlanmış kılavuzlar ile örneki uygulamalar geliştirmek.
 2. Kapasite Geliştirme: Yatırımcıların, işletmelerin ve paydaşların yatırımlarının etkisini etkin bir şekilde ölçme ve yönetme kapasitelerini geliştirmek. IMM metodolojilerinde anlayış ve yeterlilik geliştirmek için eğitim oturumları, atölyeler ve bilgi paylaşım forumları düzenlemek.
 3. Standardizasyon: Uluslararası en iyi uygulamalarla uyumlu standart IMM çerçeveleri geliştirmek için çalışmak. Farklı paydaşlar arasında raporlamada tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik sağlamak için standart etki ölçümü metriklerinin benimsenmesini teşvik etmek.
 4. Savunuculuk ve Farkındalık: Yatırım ve iş kararlarına olumlu ve olumsuz etki değerlendirmelerini entegre etmek için savunuculuk yapmak. IMM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH’ler) ulaşmada oynadığı rol konusunda farkındalığı artırmak ve sorumlu yatırımın faydalarını teşvik etmek.

Partnerler:

 1. Kamu Kuruluşları: IMM uygulamalarını ulusal kalkınma hedefleri ve düzenleyici çerçevelerle uyumlu hale getirmek için düzenleyici otoriteler ve devlet kuruluşları ile işbirliği yapmak.
 2. Finansal Kurumlar: Etki yatırımları için finansal destek ve teşvik fırsatlarını keşfetmek için IMM uygulamalarını yatırım stratejilerine yerleştirmek üzere bankalar, yatırım firmaları ve diğer finansal kurumlarla işbirliği yapmak.
 3. Şirketler: IMM’i kurumsal stratejilerine dahil etmek için şirketlerle işbirliği geliştirilmesi. Etkiyi iş başarısının temel bir unsuru olarak konumlandırarak sürdürülebilir ve sosyal olarak sorumlu uygulamaların benimsenmesini teşvik etmek.
 4. Sivil Toplum Kuruluşları: STK’ların etkilerini ölçmelerini ve yönetmelerinin sağlanmasıyla STK’ların kurumsal kapasite gelişimine ve finansal sürdürülebilirliklerine katkı sağlamak. Yatırımların olumlu etkisini artıran diyalog ve ortaklıkları teşvik etmek.

Faaliyetler:

 1. Atölyeler ve Eğitim: Yatırımcılar, işletmeler ve diğer paydaşlar odak alınarak IMM metodolojileri üzerine atölyeler ve eğitim oturumları düzenlemek.
 2. Araştırma ve Geliştirme: Sektöre özgü etki göstergelerini ve ölçüm araçlarını tanımlamak için araştırma yapmak. IMM uygulamasını desteklemek için kaynaklar ve kılavuzlar geliştirmek.
 3. Pilot Programlar: IMM çerçevelerini test etmek ve iyileştirmek için istekli işletmeler ile pilot programlar başlatmak. Daha geniş bir benimsemeye bilgi vermek için bilgiler ve dersler alınması.
 4. Savunuculuk Kampanyaları: IMM’nin sürdürülebilir kalkınmadaki önemini teşvik etmek için savunuculuk kampanyaları başlatmak. Başarı hikayelerini yaymak ve etki yatırımının faydalarını sergilemek için medya ile işbirliği yapmak.
 5. Konferanslar: Paydaşları bir araya getirecek, iyi örnekleri paylaşacak ve etki ölçümü ve yönetimi konusunda bir uygulama topluluğunu teşvik etmek için zirve ve-veya konferanslar düzenlemek.

IMM Çalışma Grubu, etki yatırımlarının finansal getiriye katkıda bulunduğu ve olumlu sosyal ve çevresel değişimi yönlendirdiği bir gelecek öngörmektedir. Çabaları birleştirerek, bilgi paylaşarak ve kilit paydaşlarla işbirliği yaparak, Türkiye’de ve ötesinde daha sürdürülebilir ve daha etkili bir yatırım ekosistemi yönünde değişimi hızlandırmayı hedeflemektedir.